www.agrotax.hu – Általános Szerződési Feltételek 2018.

Általános Szerződési Feltételek

Az www.agrotax.hu domain nevű oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) az X-Holding Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató, Megbízott) és a www.agrotax.hu weboldalon elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatás) igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, Fogyasztó, Megbízó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.agrotax.hu oldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül történik. A weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás szabályaira az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) és a Ptk. vonatkozó rendelkezési az irányadóak.

Jelen dokumentum kizárólag a szolgáltatást igénybevevő személy és az Agrotax Kft. között jön létre, nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. Ha a jelen megállapodás bármely fordított változata a magyar változatnak ellentmond, a magyar változat az irányadó. A szolgáltatás működésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.agrotax.hu weboldalon és letölthető a www.agrotax.hu/aszf címről.

 1. Szolgáltatói adatok:

1.1. Szolgáltató adatai

Cégnév: X-Holding Zrt.

Székhely: 9026 Győr, Víztükör u. 4.A.

Postacím: 9026 Győr, Víztükör u. 4.A.

Képviselő neve: Sáhó Ákos cégvezető (önálló)

Cégjegyzékszám: 08-10-001812

Bejegyző Bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14114546-2-08

Statisztikai szám: 14114546-6420-114-08

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10700031-43869600-50000005

Telefon: +36-30-318-0095

E-mail:  kapcsolat@agrotax.hu

Szerződés nyelve magyar

 

 

 

1.2. Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: EZIT Kft.

Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

Web: www.ezit.hu

Elérhetőség: +36 1 700 40 30

 

 1. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen szabályzat 2017. szeptember 19. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a hatályba lépés napján a szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül időnként megváltoztassa, megújítsa, illetve továbbfejlessze a szolgáltatást. A szolgáltatás tovább használatával a felhasználó automatikusan (ráutaló magatartással) elfogadja a módosított feltételeket.

2.3. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik.

2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a szolgáltatás, annak bármely részlete és az abban megjelenő tartalmak, valamint a szolgáltatás terjesztésének tekintetében. Tilos a szolgáltatás használata során az abban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének jogosulatlan felhasználása, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által megadott hibás vagy jogszabályba ütköző tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

2.6. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel az oldalon található információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

2.7. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges.

2.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatás teljesítését (értékbecslés elkészítése) az megbízási díj Szolgáltató számláján történő jóváírását követően a Szolgáltató azonnal megkezdi.

2.9. Szolgáltató nyilatkozik, hogy az értékbecsléshez szükséges állam által előírt képesítéssel és jogosultsággal rendelkezik.

 1. Értelmező rendelkezések:

3.1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

3.2. Szolgáltatás: A www.agrotax.hu weboldalon elérhető szolgáltatás, mely mezőgazdasági ingatlanok piaci értékelését nyújtja a felhasználók számára.

3.3. Felhasználó: A szolgáltatást igénybevevő természetes vagy jogi személy.

 1. A szolgáltatás bemutatása

4.1. Az AGROTAX termőföld-értékelés egy “digitális szemlét” alkalmazó, online-alapú, egyedi számítógépes programmal rendelkező eljárás, amelynek célja egy konkrét, helyrajzi számmal megjelölt termőföld értékének vagy haszonbérleti díjának megállapítása. A kor technikai lehetőségeit kihasználva – így például az értékelést befolyásoló tényezők online térinformatikai és műholdas eszközökkel történő térképi megjelenítését, modellezését- egyedülállóan pontos értékelést tesz lehetővé.

4.2. Cégünk a mezőgazdasági ingatlanok piacán végzett tevékenységének köszönhetően több tízezer mezőgazdasági ingatlan adásvételi, illetve haszonbérleti szerződésének adataival rendelkezik! Erre az információra és munkatársaink szakértelmére támaszkodva, egyetemi oktatók közreműködésével állítottuk össze Magyarországon első és egyedülálló eljárásunkat, amely lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározhassuk egy mezőgazdasági ingatlan valós piaci értékét, illetve annak helyben érvényes haszonbérleti díját.

 1. A szolgáltatás igénybevétele

5.1. A szolgáltatás a jobb felső menüsorban található „ÉRTÉKBECSLÉS INDÍTÁSA” gombara kattintva rendelhető meg. Előzetes regisztrációra nincs szükség.

5.2. Az értékbecslés elkészítéséhez meg kell adni a TERMŐFÖLD ADATAIT, a MEGRENDELŐ ADATAIT és a SZÁMLÁZÁSI ADATOKAT.

5.3. Megrendelés:

5.3.1.  Az Ügyfél az „ADATOK MEGADÁSA” mező kitöltésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

5.3.2. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél az általa megadott személyes adatokat illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi.

5.3.3. Felhasználónak élő személynek kell lennie. Robotok vagy bármely egyéb automata rendszer általi jelentkezés kitöltés tilos.

5.3.4. Minden értékbecslés megrendelését azonnal, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolunk, melyet e-mailben megküldünk az Ügyfél által megadott e-mail címre. A visszaigazoló e-mailhez csatolt dokumentum alapján az Ügyfél ellenőrizheti az általa megadott adatokat. A megrendelés szolgáltató általi visszaigazolása szerződéskötésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után!

 1. Fizetési feltételek, számlázás, díjak

6.1. A weboldalon kizárólag online bankkártyás fizetés, illetve banki előre utalásra van lehetőség.

6.2. A szolgáltatás díját a program generálja az ügyfél által megadott TERMŐFÖLD ADATAI alapján.

6.3. A fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a késedelmi kamatra, továbbá a behajtással kapcsolatos egyéb költésekre (ügyvédi munkadíj, illeték, egyéb díj) is jogosult.

 1. Szerződés teljesítése

7.1. Szolgáltató vállalja, hogy az értékbecslést az előre kalkulált szolgáltatási díj szolgáltató számláján való jóváírását követő 24 órán belül elkészíti és megküldi a felhasználó által megadott e-mail címre.

7.2. Amennyiben a jóváírás munkaszüneti napra esik vagy a jóváírásra munkanapokon 14.00 óra után kerül sor, úgy a 24 órás vállalási határidő a jóváírást követő első munkanap 9.00 órájakor kezdődik.

 1. Felhasználó (Megrendelő) kötelezettségei

8.1. Felhasználó fő kötelezettsége a szolgáltatási díj jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti megfizetése.

8.2. Felhasználó köteles együttműködni a Szolgáltatóval a szolgáltatás használata, illetve bármelyik fél által fontosnak tartott kérdés tekintetében.

8.3. Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során annak használatával nem tehet közzé olyan információt, vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti, beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat.

8.4. A Felhasználó nem élhet vissza semmilyen módon a szolgáltatással, vagy bármely, a szolgáltatás útján rögzített és előhívott információval.

8.5. A Felhasználó nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést a rendszerhez, vagy bármely, a szolgáltatást biztosító hálózathoz.

8.6. A Felhasználó felelős az általa a rendszerbe bevitt információért, legyen az szellemi termékek, vagy személyes adat.

8.7. Amennyiben a Felhasználó megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy Szolgáltató fenntartja a szolgáltatás megtagadásának jogát, beleértve a már kifizetett díjak elvesztését is. Ezen túlmenően Szolgáltató érvényesítheti a jogsértő felhasználóval szemben a büntetőjog és a polgári jog által nyújtott felelősséget. Szolgáltató a Felhasználó jogsértő vagy szerződéssértő magatartásáért fennálló felelősségét kizárja.

 1. Licenc kikötések

9.1. Licenc kikötések

9.1.1. A www.agrotax.hu oldalon igénybe vehető szolgáltatást bármely Internettel rendelkező mobiltelefonon, tableten, illetve számítógépen igénybe veheti. Ön nem jogosult a szolgáltatást bérbe adni, kölcsönadni, továbbértékesíteni vagy továbblízingelni. Tilos a weboldalon lévő programot visszafejteni, feltörni, megpróbálni a forrás kódot megfejteni, a programot módosítani vagy használhatatlanná, illetve elérhetetlenné tenni. A fenti tilalmak megszegése büntetőjogi és polgárjogi felelősséget von maga után.

 1. Szellemi tulajdonjog

10.1. Az agrotax.hu weboldalon elérhető tartalommal, illetve magával az AGROTAX szolgáltatással kapcsolatos összes szellemi tulajdonjogot fenntartjuk, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten garantált, és a felhasználót megillető jogokat. Jelen licenc nem jogosítja fel Önt az AGROTAX védjegyeinek, logóinak használatára.

10.2. Azzal, hogy Ön belép a www.agrotax.hu oldalaira, továbbá a szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, elfogadja a jelent pontban foglalt feltételeket, még abban az esetben is, ha megrendelését nem véglegesítette.

10.3. A www.agrotax.hu weboldalai, továbbá a weboldalon található tartalom az X-Holding Zrt. szellemi tulajdona, így teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

10.4. Az X-Holding Zrt. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar szerzői jogi törvények védik.

10.5. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

10.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az X-Holding Zrt. követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint.

 

 

 1. Felelősség korlátozása, vitarendezés

11.1. A weboldalon igénybe vehető szolgáltatást és a weboldalon található információkat mindenki a saját felelősségére használhatja fel. A weboldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal a tartalmak félreértelmezéséért, vagy téves alkalmazásáért.

11.2. A fentieken túl a Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen közvetett, speciális, eseti vagy példaértékű kár miatt, ami bármely módon összefüggésbe hozható a jelen Megállapodással vagy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatással, annak felhasználásával, illetve felhasználásának elmaradásával.

11.3. Szolgáltató továbbá kizárja felelősségét:

11.3.1. mindazon károk tekintetében, amelyek a www.agrotax.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a weboldalon elhelyezett esetleges reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik,

11.3.2. a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,

11.3.3. a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

11.3.4. a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

11.3.5. egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)

11.3.6. a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

11.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a peren kívüli békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy a Felek a jogvitákra nézve kikötik (alávetéses illetékesség) a Győri Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 1. Jótállási nyilatkozat

12.1. Szolgáltató nyilatkozik, hogy az értékelési tevékenység gyakorlása során a vonatkozó szakmai előírások és szabályok alapján, a legjobb tudása szerint végzi munkáját.

12.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az értékbecslés eredménye egzakt módon nem bizonyítható, illetve nem garantálható.

12.3. Az AGROTAX szolgáltatást „ahogy van” és „ahogy elérhető” formában nyújtjuk, beleértve az összes esetleges hibájával együtt, mindennemű jótállás nélkül. A szolgáltató és annak partnerei a hatályos jogszabályi keretek között ezúton hárítanak minden felelősséget, ami azzal kapcsolatos, hogy a Szolgáltató által elkészített értékbecslés a felhasználó által elvárt eredményt hozza, illetve az általa kitűzött célra megfelelő lesz.

12.4. A szolgáltató, annak üzleti partnerei és licenc adói nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy Ön elégedett lesz-e a szolgáltatással (értékbecsléssel), illetve, hogy az értékbecslésben található bármely tartalom és adat az, amelyre Önnek szüksége van. Továbbá arra sem vállalnak garanciát, hogy az AGROTAX szolgáltatás igénybevétele során a rendszer zavartalan és hibamentes lesz, illetve hogy az esetleges hibák a rendszerben vagy a weboldalon kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Szolgáltató ad Önnek, nem teremt garancia érvényesítési jogot.

12.5. Amennyiben Ön a weboldal használata során bárminemű hibát vagy rendellenes működést észlel, azt köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé. A késedelmes bejelentésből vagy a bejelentés elmaradásából eredő károkért Ön tartozik felelősséggel.

 1. Felmondási Tájékoztató

13.1. A jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztónak minősülő felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a rendelet 29. § (1) bekezdésének a) és m) pontjára tekintettel nem illeti meg Önt, tekintettel arra, hogy a weboldalon nyújtott szolgáltatást a Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetésével azonnal megkezdi.

13.2. A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben lehet olvasni, mely hatályos állapotban itt érhető el.

 1. Vegyes rendelkezések

14.1. A technológiák változása és üzletágunk növekedése és fejlődése miatt, vagy akár egyéb okból kifolyólag a jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumot időnként módosítanunk kell. Amennyiben ilyen módosítás történik, erről tájékoztatjuk a weboldalon. Javasoljuk, hogy időnként tekintse át a weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát, hogy biztosan értesüljön a változásokról.

14.2. A Szolgáltató Jelen Szabályzatban rögzített jogai gyakorlásának elmulasztása vagy elmaradása nem jelenti a jogról való lemondást.

14.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás minden kitétele a lehető legteljesebb mértékben érvényesítendő. Amennyiben bármely megállapodásbeli pont egészben vagy részben jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, az a pont részben vagy egészben külön kezelendő a Megállapodástól és nem befolyásolja a fennmaradó pontok érvényességét és érvényesíthetőségét.

14.4. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

14.5. A Szolgáltató a weboldalon pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 1. Panaszkezelés rendje

15.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi igényt megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e- mail címen, vagy levél útján is közölheti.

15.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak.

15.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

15.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

15.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

15.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749 Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Név: Dr. Óvári László E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

15.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

15.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

15.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

15.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 1. Adatvédelem

16.1. A www.agrotax.hu adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.agrotax.hu oldalon  elérhető a weboldal alján található ADATKEZELÉS menüpont alatt.

 1. Vonatkozó jogszabályok

17.1. Magyarország Alaptörvénye

17.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

17.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

17.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

17.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

17.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

17.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

17.8.  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A Weboldal használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

 

Győr, 2017. szeptember 19.

X-Holding Zrt.