Igazságügyi szakértői értékelés módszertan

Agrotax Igazságügyi Szakértői Értékelés módszertan

A módszertani leírásunkban és az alkalmazott szakértői gyakorlatunkban is mindenben igazodunk az igazságügyi szakértőkről szóló törvény céljához, szellemiségéhez, tapasztalva azt a tényt, hogy a tudomány és technika terén, valamint ennek hatására a társadalmi elvárásokban az elmúlt évtizedekben jelentős változások mentek végbe, ami alól az agrárium sem kivétel. Így megnőtt a minőségi elvárás a termőföld értékbecsléssel, mint különleges szakértelmet igénylő szakterülettel szemben.

Társaságunk egyértelműen ilyen kiemelt területként kezeli a termőföld-forgalmazás, termőföld-értékbecslés szakterületet is.

A speciális szakértelem követelményének olyan módon kívánunk megfelelni, hogy – meghaladva az egy személy kvalitásaira, korlátozott tudásanyagára építő kompetencia modellt – szakértői tevékenységünkbe bevonjuk a kapcsolódó szakterületek szakértőit, illetve integráljuk ezen szakterületek ismeretanyagát, adatbázisait, folyamatosan figyelemmel kísérve és alkalmazva az ott elért legújabb eredményeket is.

Az igazságügyi szakértő minden esetben saját módszertana, eljárásrendje szerint dolgozik, de számára – háttértámogatásként – teljeskörű hozzáférési lehetőség biztosított az AGROTAX DIGITÁLIS FÖLDBIRTOK-ÉRTÉKELÉS teljes adatbázisához, támaszkodhat módszertanára, a referencia ingatlanok kiválasztási eljárására, a földrészletekhez biztosított műszaki-diagnosztikai adatokra, a korrekciós tényezők irányának, mértékének algoritmikus meghatározására, a légi és űrfelvételek információira. Ezen lehetőségek igénybevételéről, annak mértékéről a szakértő – élve döntési szabadságával – saját hatáskörben dönthet.

Piaci megbízások esetén 24 órán (egy munkanapon) belüli kapcsolat felvétel telefon és/vagy e-mail által (a díjazás mértékének megbeszélése, a szemrevételezéses helyszíni szemle időpontjának egyeztetése és egyéb feltételek tisztázása).

A fizetést (50% előleg) és a szemrevételezéses helyszíni szemlét követően 24 órán (egy munkanapon) belül az elkészült értékelés továbbítása online úton a – megrendelő e-mail címére – PDF formátumban elektronikus aláírással, időbélyegzővel.

A szolgáltatás díjazása egyedi megállapodással (a megrendelő elfogadásával) kerül meghatározásra, a megbízás jellegétől függően (pl. utazási költségek, művelési ág, megrendelési darabszám, stb.)

Bírósági, közjegyzői, hatósági kirendelések, vagy piaci megbízások alapján a szakvélemények minden esetben részletes helyszíni szemle alapján készülnek.

Igazságügyi szakértői tevékenység

A jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő igazságügyi szakértő, illetve az igazságügyi szakértő munkáját segítő egyéb személyek által, a kirendelő hatóság, bíróság, ügyészség, rendőrség (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése vagy megbízás alapján, e törvény által meghatározott szervezeti keretek között, jellemzően szakértői díj ellenében végzett, a hatóság eljárásaiban különleges szakértelmet igénylő tény vagy egyéb körülmény megállapítását vagy megítélését elősegítő részcselekmények összessége, így különösen a szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, a szakvélemény előkészítése, elkészítése és előterjesztése, valamint a hatóság kérésére annak kiegészítése és az ezekkel összefüggő valamennyi részcselekmény.

[2016. évi XXIX. törvény 2. § 8.]

Az igazságügyi szakértő feladata

Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a hatóság kirendelése vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel, a függetlenség és pártatlanság követelményének megtartásával döntse el a szakkérdést, és segítse a tényállás megállapítását.

[2016. évi XXIX. törvény 3. § (1)]

Szakmai előírások, jogszabályok

2016. évi XXIX. tv. az igazságügyi szakértőkről

TEGOVA (The Group of European Valuers’ Associations) EVS vagyonértékelési irányelvei

54/1997 (VIII.1.) FM rendelet a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről

2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2018. évi CXXXVI tv. egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról

Az igazságügyi szakértő az alkalmazott módszertanát minden esetben megjeleníti a szakvéleményében.