Módszertanunk

Ezen módszertani leírás a bizalmasan kezelt AGROTAX® Felhasználói Kézikönyv, és az értékelő szoftverhez kapcsolódó Használati Leírás nyilvánosság részére készített összefoglalója, biztosítva az értékelési elvek, és az értékelési folyamat átláthatóságát.

Jellegéből adódóan nem terjed ki minden részletre, különös tekintettel az üzleti titoknak minősülő szoftverek, algoritmusok matematikai, statisztikai hátterére, a korrelációs mátrix elemeire, értékeire, a súlyszámok arányaira, a térinformatikai és a távérzékelési elemzésekre és minden más – a társaság tevékenységét befolyásoló – információra.

Társaságunk a birtokába kerülő adatokat – különös tekintettel az érzékeny, személyiségi jogokat sérthető információkra – a GDPR előírásai szerint kezeli, így az összehasonlításba bevont földrészleteket az értékelésben nem, vagy nem teljeskörűen, a beazonosításra nem alkalmas módon jeleníti meg.
(indokolt esetben ezek – titoktartási nyilatkozat aláírása mellett – társaság székhelyén utólag bármikor megtekinthetők)

Az AGROTAX® módszer rendelkezik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett önkéntes műnyilvántartásba vételt igazoló (nyilvántartási szám: 006552) tanúsítvánnyal.

Az AGROTAX® módszer rendelkezik továbbá az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer tanúsítványával.

1. Az AGROTAX® értékelés elvi alapja

A módszer azon a felismerésen alapul, hogy a korszerű termőföld értékeléshez elengedhetetlen a különböző tudományágak, szakterületek eltérő ismeretanyagának fókuszált felhasználása, széleskörű integrációja, meghaladva ezzel a hagyományos értékelés eszköztárának korlátait.

A módszer által alkalmazott adat-információ-algoritmus-automatizálás logikai lánc lehetővé teszi az adatgyűjtő-, a piacelemző- és a matematikai modellek összekapcsolását, megbízható információs hátteret biztosítva a különböző szoftverek, öntanuló algoritmusok kidolgozásához, biztosítva a teljeskörű objektivitásra törekvés minden lehetőségét.

A rendszer – a településen és annak közvetlen környezetében – rendelkezésre álló teljes adathalmazt felhasználja, kerülve az egyes elemek korlátozott számú, szubjektív kiválasztását.

Az értékelési lánc kitüntetett eleme a „helyben szokásos piaci ár/bérleti díj” meghatározása, és ebből kiindulva – az egyedi paraméterek korrekciós hatásának eredményeként – kerül meghatározásra a földrészlet pontos értéke.

2. Az AGROTAX® értékelés definíciója

Egy online rendszerű, „BIG DATA” alapú, digitális helyszíni szemlére (térinformatikai és távérzékelési módszerek) épülő – a teljeskörűség igényével kidolgozott – innovatív „desk-top” eljárás, amely így alkalmazható az érékbecslésre, és a haszonbérleti díj meghatározására.

A módszer – amellett, hogy szakmailag egy kiemelkedő színvonalat képvisel – lényegesen gyorsabb és olcsóbb eljárást biztosít, elsősorban a kvalifikált szakértői munka lecsökkentésével, esetenként annak teljes kiváltásával.

A módszerrel létrehozott adat és információs bázis meghaladja – és így kiválthatja – a hagyományos helyszíni szemlét, mivel olyan tényezők vizsgálatát is lehetővé teszi, amik pl. a hagyományos eljárással nem, vagy csak részben észlelhetők, kalkulációs tényezőként így csak részlegesen, vagy egyáltalán meg sem jeleníthetők. Segítségével kiküszöbölhető a hagyományos eljárás minden nehézsége, az érdemi munka esetenkénti ellehetetlenülése is. (pl. egy magas növényzettel vagy hóval fedett terület, köd, vagy jelentős csapadék miatti megközelíthetetlenség stb.).

Az AGROTAX® értékelés – egyedi megállapodás alapján – kiegészíthető egy hagyományos, dokumentált helyszíni szemlével is, amennyiben jogi előírások, illetve egyedi megrendelői elvárások ezt indokolják, vagy ha van olyan értéket befolyásoló információ, amely más módon nem szerezhető meg.

3. Az AGROTAX® értékelés célja

Egy helyrajzi számmal megjelölt földrészlet – elsősorban szántó, gyep (rét, legelő) művelési ágakban – értékének (árának) és/vagy a haszonbérleti díjának digitális helyszíni szemlén alapuló, kiemelkedő pontosságú meghatározása, annak érdekében, hogy az (ellen)érdekelt felek – azonos informáltsági szint mellett – a legjobb döntést hozhassák meg.

Nem célja, nem lehet a célja az AGROTAX® értékelésnek a hivatalos nyilvántartási adatok felülírása, de kötelességünknek tartjuk a rendelkezésünkre álló információkat teljeskörűen megosztani megrendelőinkkel, biztosítva a termőföldek magas szintű közgazdasági értékelésének lehetőségét.

4. Az AGROTAX® módszer alkalmazási területe

Kifejezetten a termőföld, ezen belül elsősorban szántó, gyep, rét, legelő értékelése céljából került kifejlesztésre.

A további művelési ágak – szőlő, gyümölcsös, erdő, nádas, halastó – esetén a módszer adja az értékelés alapját, ami szükség szerint kiegészül helyszíni szemlével is, bevonva a terület speciális szakértőit.

5. Az AGROTAX® területi hatálya

A módszer Magyarország egész területén értelmezhető, azonos értékelési elvekre alapozott eljárás.

6. Az AGROTAX® időbeli hatálya

A módszer alapján naponta frissítésre kerül az országos adatbázis, így elvileg naponta változhat – még ha csak csekély mértékben is – az értékelés eredménye.

Gyakorlati tapasztalat, hogy 1-2 hónapon belül elfogadhatók a megállapított értékek, 90 napon túl viszont mindenképpen javasolt az értékelés megújítása, aktualizálása.

7. Az AGROTAX® vállalási határidő

Egy munkanap, nagyszámú (25 földrészlet) megrendelés esetén egyedi megállapodás alapján.

8. Értékelési alapelvek

 • A piaci értékítélet elsődlegessége
 • Egységes szakmai követelmények alkalmazása
 • Az értékelésben felhasznált adatok összehasonlíthatósága
 • Objektív, személytől független, mindenféle érdektől, befolyásolástól mentes eljárás
 • A dokumentáció azonos tartalmi, formai megjelenítése országos szinten
 • Átlátható, ellenőrizhető, utólag reprodukálható eljárás
 • A negatív korrekció mértéke nem lehet nagyobb, mint annak megszüntetési költsége
 • Az értékeléskor csak azok a terhek, szolgalmi jogok (pl. vezetékjog) kerülhetnek figyelembevételre, amelyek tartósan – pl. egy tulajdonosváltást követően is – fennmaradnak.
 • Az ingatlant terhelő jelzálogjog nem kerül figyelembevételre
 • Korrekció esetén csak a tartósan fennálló tényezők kerülhetnek elemzésre
 • Az egyes értékmódosító tényezők értéke nem lehet nagyobb 20%-nál, és a tényezők összhatása sem lehet több 25%-nál
 • Csak az a korrekciós tényező kerülhet alkalmazásra, amelynek értékre gyakorolt hatása eléri, vagy meghaladja a 3%-ot
 • A létrehozott alaphalmaz legalább 10 piaci összehasonlítható adatot tartalmazzon az adattisztítást követően
 • Csak a számszerűsíthető és szignifikáns korrekciós tényezők kerülnek figyelembevételre

9. A legfontosabb értékelési feltételezések

 • Az ingatlan művelés alatt áll (távérzékeléssel könnyen ellenőrizhető
 • használója a szakmai szabályok szerint, fenntartható módon gazdálkodik.
 • A terület belátható időn belül nem kerül művelés alóli kivonásra, várhatóan hosszabb távon is az adott művelési ág megtartása mellett folyik a termelés.
 • Az ingatlan forgalomképes, per- és igénymentes
 • Az ingatlanon nem találhatók rejtett, nem látható földfelszín alatti objektumok, műtárgyak
 • A területet nem terheli olyan környezeti szennyezés, amelynek – vélhetően későbbi – hatását az adott értékelésben indokolt lenne figyelembe venni.
 • Az alaphalmazba csak olyan ügyletek kerültek, amelyek megfelelő nyilvánosság mellett történtek.
 • Az értékelés eredménye nem jelent ráfordításmentességet, garantált hasznot, megtérülést.
 • Az átlagostól lényegesen eltérő ügyletek – azok torzító hatása miatt – az értékelésből kizárásra kerülhetnek
 • A hasznosítás pillanatnyi formája nincs hatással az értékelésre.
 • Az értékelés a készítés napján rendelkezésre álló adatok, illetve a belátható, legvalószínűbb jövőkép alapján készül.

10. Az AGROTAX® értékelés alkalmazott módszerei

 • a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló eljárás
 • a hozamszámításon (haszonbérleti díjakon) alapuló eljárás

10.1 A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló eljárás

A piaci összehasonlító (helyben szokásos) ár és a piaci összehasonlító (helyben szokásos) haszonbérleti díj meghatározása a már megtörtént, konkrét ügyletek – ahol független felek jól informáltan, körültekintően és kényszertől mentesen jártak el – elemzése, és azok értékének kiterjesztése a vizsgált földrészletre. Az elemzés alaphalmazát az AGROTAX® saját, 1-1.5 évre visszanyúló gördülő adatbázisa biztosítja, amelynek elsődleges forrása a napi szinten frissülő jegyzői kifüggesztések halmaza (www.hirdetmeny.magyarorszag.hu).

A helyben szokásos ár az adott településen megfigyelhető árak úgynevezett nyesett átlaga. A nyesett átlag az adott számú megfigyelés legkisebb és legnagyobb ismérvértékének az adathalmazból való kihagyása után – normál ártartomány – számított számtani átlag.

Elsősorban az adott település közigazgatási határán belül vizsgálandó minimálisan 10 összehasonlításra alkalmas rekord.  Amennyiben nincsen meg a szükséges rekordszám, vagy a település közigazgatási határa alapján a szomszédos településhez közelebbi a vizsgált ingatlan, úgy a szomszédos település vagy települések adatai is bekerülhetnek a referencia ingatlanok halmazába.

Az összehasonlításra alkalmas rekordok első sorban a méret, tulajdoni hányad, valamint a fajlagos aranykorona-érték alapján tovább szűrhetők, amennyiben a minimális statisztikai elemszám ezt követően is biztosítható.

A hirdetményi adatok egy része nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmas összehasonlításra és elemzésre, mert azok változatos formátumban, eltérő tartalommal, esetenként hibásan kerülnek rögzítésre, így elengedhetetlen az utólagos adatrendezés.

 • 1. lépés: Ezeket az információkat tisztítási algoritmusok segítségével egységes mértékegység és megjelenítési rendszerben tesszük összehasonlíthatóvá. Az erre alkalmatlan adatok kizárásra kerülnek az adatsorokból, mert egyértelműen és jelentősen rontják, esetleg teljesen ellehetetlenítik összehasonlíthatóságot.
  Legfontosabb feladat a művelési ágak szerinti kategóriák azonosítása és szűrése, hogy csak az azonos adatok kerülhessenek összehasonlításra. Ezek a 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról c. törvény által megfogalmazott „művelési ág” kategóriák alapján kerültek meghatározásra.
 • 2. lépés: A hibásan vagy az algoritmusok által fel nem ismerhető módon rögzített, és elkülönítetten megjelenített adatok utólag, egy manuális ellenőrzésen esnek át, amely elsősorban a csatolmányok (PDF formátum) alapján történik. Ennek során a javítható adatok javításra kerülnek, illetve felismerhetővé válnak, majd ezt követően azokat „visszatöltjük” az alaphalmazba, növelve ezzel annak a statisztikai megbízhatóságát.

A folyamat eredményeként meghatározásra kerül a helyben szokásos fajlagos piaci ár (Ft/ha), illetve a fajlagos haszonbérleti díj (Ft/ha/év), amely az ügyletek átlagaként kialakult méret (ha), valamint az adott település átlagos AK-értéke mellett értelmezhető.

Az így kapott, helyben szokásos piaci ár a vizsgált és aktuálisan értékelt terület műszaki-diagnosztikai jellemzői alapján további korrigálásra kerül.

10.2 A hozamszámításon alapuló eljárás

A hozamszámítás AGROTAX® módszere a hagyományos, adminisztratív megfontolásokra épülő eljárást meghaladva, a piac által ténylegesen visszaigazolt hozamok összehasonlító elemzésén alapul. Ez az eljárás arra a racionális gazdasági gyakorlatra épül, amely szerint a vevő (befektető) a termőföld jövőbeli pénzáramlását – jellemzően a bérleti díját – vásárolja meg. A bérleti díj – mint piaci kategória – egy kiegyensúlyozott hozammutatónak tekinthető, mert tartalmazza pl. a különböző földrajzi viszonyokat, az eltérő termelési tényezők, termelési szerkezet, piaci körülmények, meteorológiai viszonyok stb. közti hozamkülönbségeket.

A helyben szokásos bérleti díjak meghatározása a piaci árakhoz hasonlóan történik. Segítségükkel kiszámítható a helyben szokásos termőföld hozam, mely a helyben szokásos haszonbérleti díj és a helyben szokásos piaci ár hányadosa. Az így számított termőföld hozam folyamatosan frissülő haszonbérleti díj és adás-vételi áradatok alapján kerül meghatározásra, magában hordozva az aktuális piaci információkat.

Mivel az összehasonlító elemzések mind az árak, mind pedig a haszonbérleti díjak tekintetében településenként külön-külön is rendelkezésre állnak, ezekből egy országos szintű hozamérték is képezhető. Ez a százalékos formában kifejezhető érték az Agrotax® hozam-mutató.

Az AGROTAX® hozam-mutató lehetővé teszi az értékelések „oda-vissza” ellenőrzését, azaz a termőföld – helyrajzi számra korrigált – piaci árából következtethetünk a piaci haszonbérleti díjra, és viszont, a hasonlóan korrigált haszonbérleti díjból a termőföld árára.

Tehát a termőföld hozamszámítással képzett forgalmi értéke meghatározásra kerül a helyben szokásos haszonbérleti díj és az AGROTAX® hozam-mutató hányadosaként, a haszonbérleti díj pedig a helyben szokásos piaci ár és az AGROTAX® hozam-mutató szorzataként.

Az értékelés minden esetben, mindkét módszerrel elvégzésre kerül, és a két érték összevetésével, majd azok egyedi súlyozásával alakul ki a végső érték. Amennyiben a két érték elég közel van egymáshoz, úgy azok számtani átlaga, jelentős eltérésnél minden esetben a piaci összehasonlító módszerrel megállapított ár a meghatározó, ez adja a nagyobb súlyt, az eltérés függvényében.

10.3 Az értékmódosító tényezők elemzése

Ahogy az értékelési elveknél megfogalmazásra került, az értékelés fő törekvése, hogy csak szignifikáns és számszerűsíthető korrekciós tényezőket használjon.

A korábbi, hagyományos gyakorlat elvárt, illetve megengedett olyan elemeket, mint pl. demográfiai viszonyok, gazdálkodási tradíciók stb. amik a realizált piaci ügyletekben egyrész már megjelennek (a piac beárazza), másrészt az összehasonlító adatok ugyanarról a településről vagy annak közvetlen környezetéből származnak, így elemzésük értelmetlen.

Ugyanígy, a rendszerben értelmezhetetlen és jelentéktelen hatású pl. az esztétikai benyomás, kultúrállapot stb., amik egyébként is csak indokolhatatlan értékbecslői szabadságot (szubjektivitást) visznek a rendszerbe.

A rendszer jellemzően nem vizsgál rövid távú hatásokat, mint például az aktuális gazdálkodó (földhasználó)  személyében rejlő kockázatokat (pl. szaktudás, gondosság, pénzügyi tudatosság stb.) mert ezek nem, vagy csak csekély mértékben hatnak az értékelésre.

Az AGROTAX®-metodika egy többelemű korrekciós, kompenzációs „desk-top” rendszert alkalmaz. (a rendelkezésre álló és vizsgált adatok halmaza megtekinthető a minta PDF-en)

 1. Az első elem az országos szintű statisztikai bázis, a jegyzői kifüggesztésekből generált „BIG DATA”-ra épülő helyben szokásos piaci ár, és a piaci bérleti díj meghatározása, majd korrekciója a – korábban leírt – statisztikai módszerekkel.
 2. A második korrekciós elem a földrészletre vonatkozó hivatalos műszaki, térinformatikai és távérzékelési adatok sora, amely döntően a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (korábban FÖMI) adatbázisára épül. Ez az adatbázis megadja továbbá a tematikus fedvényekkel való érintettség %-os mértékét, valamint a legfrissebb 40×40 cm-es, illetve 20×20 cm-es geometriai felbontású ortofotókat is, biztosítva a részletes helyszíni szemrevételezés minden feltételét.
 3. A harmadik elem egy távérzékelésre (műhold képek, repülőgépes felvételek) alapozott idősoros elemzés, amely a földrészletre nyilvántartott minőségi osztályok, és a terület inhomogenitása közti korreláció szorosságát vizsgálja (megrendelésre minden esetben, egyébként csak 10ha fölött).
  Az archív távérzékelési adatok felhasználhatók arra, hogy elemzésünket kiterjesszük olyan időperiódusokra is, amelyekről más adat nem áll rendelkezésre, így jó térbeli és időbeli mintavételezésű adatrendszer áll rendelkezésre.
 4. A negyedik korrekciós elem a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet (MTA-ATK-TAKI) adatbázisára épülő D-e-Meter Földminősítő Rendszer alapján a földrészletre megállapított földminőségi viszonyszám.
  Az integrált viszonyszám a talajinformációk, valamint a domborzati és klimatikus viszonyok birtokában lehetővé teszi a szántó, gyep (rét, legelő) és erdő művelésű területek egységes viszonyítási skálán (100 pontos) történő értékelését.
  Ez a viszonyszám a termőhelyek produkciós potenciálját fejezi ki, jelentősen támogatva a földrészlet – algoritmusok általi – közgazdasági értékelését.

11. Szakértői nyilatkozatok

 • A társaság jogosult a tevékenység végzésére, annak munkavállalói, alvállalkozói rendelkeznek a szükséges képesítéssel.
 • Társaságunk független szakértő, az értékelendő ingatlanban nincs jogi, üzleti vagy befektetési érdekeltsége.
 • A díjazás mértéke független az értékelés megállapításaitól, annak összegétől.
 • Az értékelés mentes a személyes részrehajlástól és minden egyéb befolyásolástól.
 • Minden, az értékelés során kapott, illetve előállított információt üzleti titoknak tekintünk.
 • Az értékelés csak teljes egészében értelmezhető, abból részletek kiragadása, önmagában való felhasználása nem megengedett.
 • Az értékelés magyar nyelven történik, idegen nyelvre fordítás estén a magyar változat az irányadó.
 • Társaságunk 50 millió forintos szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik a CIG Pannonia Biztosítónál.
 • Az Agrotax Kft. tagja a Magyar Ingatlanszövetségnek és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának.

12. Felhasználási nyilatkozatok

Az elkészített értékelés speciálisan a megadott helyrajzi számmal meghatározott földrészletre, illetve az adott tulajdoni hányadra készül, figyelembe véve annak egyedi – sok esetben jelentős befolyással bíró – jellemzőit. Egyes paraméterek változása (pl. Ak-érték, terület mérete, domborzati és vízjárási viszonyok stb.) és a megállapított termőföld értékek között jellemzően bonyolult kapcsolat húzódik meg, így nem, vagy csak ritkán állapítható meg lineáris összefüggés, ezért bármiféle – erre alapozott – következtetés téves adatokhoz vezethet.

Ennek értelmében az AGROTAX® egyedi értékelése a szomszédos területekre, illetve a település közigazgatási területének egészére vonatkoztatva csak korlátozottan vagy egyáltalán nem vehető figyelembe, ezért az ilyen jellegű felhasználási törekvések nem elfogadhatók, társaságunk ezeket szakmailag nem támogatja.

A fentiek alapján nem támogatunk olyan megrendeléseket sem, amelyek esetében – bármilyen megfontolásból – nem a tényleges tulajdon /földrészlet/ nagyságára, illetve tulajdoni hányadára vonatkozik a megbízás.

13. A piaci folyamatok elemzése

Az Agrotax Kft. minden év február hónapban megjelenteti az AGROTAX IRÁNYTŰ című statisztikai kiadványt az előző évi mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek piacáról, a mely letölthető a www.agrotax.hu oldalról.

A kiadvány részletesen elemzi a termőföld piac alakulását művelési áganként országosan, regionálisan, illetve járási szinten, bemutatva az évenkénti változások irányát, mértékét.

A kiadvány összeállítása és az évközi értékelések, visszajelzések tapasztalatai feldolgozásra kerülnek, lehetőséget teremtve az algoritmusok folyamatos csiszolására.

14. Fogalmak

 1. termőföld:az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt-ben meghatározott erdőnek minősül.
 2. földrészlet: a föld felszínének természetben összefüggő, igazgatási határokkal meg nem szakított területe, melynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy kezelői viszonyok.
 3. helyrajzi szám: a földrészletek, önálló ingatlanok azonosítására szolgáló szám. Településen belül egyedi.
 4. művelési ág: a rendszeres földhasznosítási módra tekintettel, a természetbeni állapotnak megfelelően a mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földrészleteket szántó, rét, legelő, kert, szőlő, gyümölcsös, nádas, erdő és fásított terület ill. halastóként kell nyilvántartani. Mező- és erdőgazdasági művelés alatt nem álló területet és a település belterületén az 1 hektárt meg nem haladó földrészleteket a fő hasznosítási mód vizsgálata nélkül egységesen művelés alól kivett területként kell nyilvántartani.
 5. termőföld értékbecslés: a termőföld piaci értékének megállapítását célzó folyamat.
 6. haszonbérleti díj: az a becsült összeg, amelyen a termőföld bérbe adható határozott szándékú, egymástól független, jól informált felek között, feltételezve, hogy körültekintően, és kényszertől mentesen járnak el.
 7. piaci érték: az a becsült összeg, amelyért az értékelés napján, az ingatlan gazdát cserélhet egy hajlandóságot mutató vevő, és egy hajlandóságot mutató eladó között megfelelő marketingtevékenységet követő tranzakció keretében, ahol a felek tájékozottan, körültekintően, és kényszer nélkül jártak el.
 8. normál ártartomány: Adott időintervallumban, földrajzi térben és művelési ágban megfigyelt adás-vételi árak értéktartományának középső 80%-a, mely az 1 és 9 percentilisek mentén történő vágással keletkezik. Meghatározásának célja, hogy a normál ártartományba tartozó értékek átlagos értéke, az úgynevezett nyesett átlag tekinthető a helyben szokásos piaci árnak.
 9. referencia ingatlan: az értékbecslési folyamat során figyelembe vett alapadatok a nyilvánosan elérhető mezőgazdasági ingatlanok adásvételi és haszonbérleti hirdetményeiből felépülő adatbázisból származnak.
  Ezen alapadatokat a SZOFTVER oly módon dolgozza fel, hogy az időhorizont és vonzáskörzet beállításával meghatározott paraméterek alapján automatikusan kiválasztott hirdetményekből az ártartomány alsó és felső 10-10%-os szegmensébe esőket leválasztja, és működése során, a SZOFTVER fejlesztője által beállított alapesetben, a fennmaradó köztes 80%-ot veszi figyelembe. Az így létrejött adathalmaz képezi a rendszerben a „referenciaingatlanok“ körét.
 1. geometriai felbontás: egy pixel méretét határozzák meg vele. Leggyakrabban terepi felbontásról beszélünk, ahol a pixel méretét a terepen értelmezzük. Mértékegysége: m (km, cm).
 2. Sentinel műholdak: a Sentinel műholdak adatai a GNU GPL license alatt szabadon hozzáférhetők. A terveknek megfelelően eddig a Sentinel-1A (2014. április), a Sentinel-1B (2016. április), a Sentinel-2A (2015. június) és a Sentinel-3A (2016. február) műholdak kerültek felbocsátásra. A Sentinel-1 műholdak radaros távérzékelést végeznek, így napszaktól és időjárástól függetlenül is képesek a felszín leképezésére. A Sentinel-2 műholdak nagyfelbontású a látható és infravörös fénytartományban összesen 13 különböző hullámhosszon készítenek felvételeket bolygónk felszínéről, 10 m-es felszíni felbontással, 290 km széles sávokban, legfeljebb 10 napos visszatérési idővel. A Sentinel-3 műholdak adatait elsősorban a tengerek, óceánok megfigyelésére, időjárás-előrejelző számításokhoz használhatók, de a tengerszint változását követik és a tengerfelszín topográfiáját is mérik vele.